1 TJÄNSTER

1.1 Tjänster
Snälltåget har följande prisnivåer/produkter

Dagtåg
• Sittplats
• Sittplats Komfort
• Egen kupé
• Egen kupé Komfort

Nattåg
• Sittplats
• Bäddplats i delad kupé
• Egen kupé
• Egen kupé Familj
• Egen kupé Komfort

Egen kupé har 6 platser. I dagtåg bokas endast 4 platser i Egen kupé Komfort.

Vilka prisnivåer och produkter som tillhandahålls på respektive avgång framgår av webbokningen.

1.1.1 Bäddplats i delad kupé
Bäddplats i delad kupé innebär att du delar en kupé på nattåget med andra resenärer som kan ha andra på- och avstigningsorter. Alla kupéer är mixade, det finns inga herr- eller damkupéer.

1.1.2 Avstigning och väckning
Snälltåget tillhandahåller ingen tjänst avseende väckning eller påminnelse av resenär som reser med dagtåg. Resenären ansvarar själv för att han/hon stiger av vid
bestämmelseorten.

1. 2 Prissättning och
bokningsavgift
Utöver biljettpriset tillkommer bokningsavgift för försäljning. Priset
på bokningsavgiften varierar
beroende på var resenären köper sin
biljett.

1.3 Rabatter

Snälltåget tillämpar en lägsta prisnivå, vilket kan göra att rabatterna enligt nedan bortfaller helt.

1.3.1 Familjeerbjudande
Vuxen med biljett för Sittplats eller Bäddplats i delad kupé kan ta med sig ett eller två barn under 16 år till reducerat pris.

Alla barn måste ha en giltig biljett.  I nattåg får barn dock barn under 7 år dela bädd med annan resenär utan särskild biljett.

Egen kupé Familj kräver minst två resenärer, varav en ska vara vuxen och en ska vara ett barn under 16 år.  I Egen kupé Familj gäller särskilda ordningsregler – ingen alkoholförtärning är tillåten och det ska vara tyst i vagnen från 21.00 så att andra resenärer kan sova.

1.3.2 Gruppresa
Minst 10 vuxna som reser tillsammans kan få grupprabatt. Kombination med andra rabatter är inte möjlig. För gruppreserabatt gäller:
• att hela gruppen måste resa samma sträcka och med samma tjänst, och
• att resan betalas senast 30 dagar före avresa.

1.3.3 Seniorer 60 +
Seniorer 60+ har upp till 150 kr rabatt i prisnivå Sittplats och bäddplats i delad kupé. Seniorrabatt kan ej kombineras med andra rabatter. Seniorrabatt ges till personer från och med 60 år samt till sjuk- och förtidspensionärer med intyg från Försäkringskassan och ska vid behov styrkas med giltig legitimation.

1.3.4 Studerande
Studerande som innehar godkänt studerandekort tillsammans med giltig legitimation har upp till 150 kr rabatt i prisnivå sittplats och bäddplats i delad kupé.

Följande studentkort ger rabatt:
• Mecenatkortet
• Studentkortet
• ISIC-kortet

1.3.5 Ungdom
Resenär som ej fyllt 26 år har upp till 150 kr rabatt i prisnivå Sittplats och bäddplats i delad kupé.
Ålder skall kunna styrkas med giltig legitimation. Ungdomsrabatt kan inte kombineras med andra rabatter.


2 BILJETTER

2.1 Snälltågets biljetter
Med biljetter avses alla hos Snälltåget förekommande biljettslag och färdbevis.  Biljett skall ha den form och det innehåll, samt utseende i övrigt, som Snälltåget i särskild ordning bestämt för biljetten i fråga.
Alla Snälltågets biljetter är personliga och kan inte överlåtas.

Personliga biljetter innebär att giltig legitimationshandling krävs för resa med Snälltåget. Legitimationshandling ska kunna uppvisas vid biljettkontroll för tågpersonalen. Barn under 16 år i sällskap med målsman omfattas inte av legitimationskravet men ska i tveksamma fall kunna visa upp giltig id-handling.

Godkända ID-handlingar är pass, nationella ID-kort utfärdade inom EU, nordiska ID-kort, nordiska körkort. LMA-kort utfärdade av Migrationsverket i Sverige gäller som ID för inrikes resor.

Snälltåget distribuerar biljetter på följande sätt:

• Snälltågets E-biljett (bokningsbekräftelse)
• E-biljett (PDF)
• Pappersbiljett


2.1.1 Pappersbiljett
Resenär är skyldig att medtaga, uppvisa och inneha pappers¬biljett under hela tågresan.

2.1.2 Snälltågets E-biljett
Resenär som har Snälltågets E-biljett får en bekräftelse med bokningsuppgifter skickat till sin mail direkt efter bokning. Resenären är skyldig att ta med bekräftelsen i digital form eller som utskrift och visa för tågpersonalen.


2.1.3 E-biljett (PDF)
Resenär som har E-biljett (PDF) får en biljett i en PDF-fil skickade till sin mail efter bokning. Resenären är skyldig att ta med PDF-filen i digital form eller som utskrift.

2.2 Internationella kort
I Sverige giltigt Interrailkort och Eurailkort gäller för resa med Snälltåget med korrekt ifylld resedagbok.

Interrailkort och Eurrailkort är utställt på en viss angiven person. Resenär är skyldig
att medtaga, uppvisa och inneha
Interrailkortet under hela tågresan
samt uppvisa giltig identitetshandling för tågpersonalen.

Alla tåg kräver en tilläggsavgift som inkluderar en reserverad sittplats.

2.3 Färdbevis utfärdade av annan researrangör
Biljettregler enligt punkt 2.1 gäller om inte annat avtalats mellan Snälltåget och researrangören och som framgår av resenärens färdbevis.

2.4 Platsreservation
Snälltåget har endast avgångar med obligatorisk platsbokning. Platsreservation ingår i biljettpriset.

2.5 Köp av biljett ombord
I mån av plats är det möjligt att köpa en biljett ombord på tåget. Resenären skall alltid ta kontakt med tågpersonal innan ombordstigning. Biljett som köps på tåget är en pappersbiljett och resenär är skyldig att inneha biljetten under hela tågresan. Vid köp av biljett ombord garanteras ingen sittplats.

Vid köp av biljett ombord på tåget tar Snälltåget endast emot sedlar i SEK, DKK, NOK, EUR eller Mastercard och VISA.


2.6 Återköp/ombokningar
Snälltågets tjänster är som
huvudregel inte återköpbara. Mot
tilläggsavgift i samband med köpet av biljetten kan biljetter göras
återköpbara mot avgift.

Biljetter till dagtåg skall avbokas före tågets avgång och då återbetalas 75 % av biljettpriset.

Biljetter till nattåg skall avbokas senast dagen före resdagen och då återbetalas 75 % av biljettpriset.  För Egen kupé, Egen kupé Komfort och Egen kupé Familj återbetalas 90 % av biljettpriset om avbokning sker senast 45 dagar före avresa.

Biljett som är köpt ombord är inte återköpbar.


3 ALLMÄNNA VILLKOR

Snälltågets Allmänna villkor för tågresor utgör en del av avtalet mellan resenären och Snälltåget.

Allmänna villkor för tågresor finns tillgängligt på Snalltaget.se eller 0771-26 00 00.

 

1 INLEDNING

Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för tågresenärer samt därutöver gällande författningar.

Utöver ovan nämnda gällande författningar tillämpas dessa Allmänna villkor på varje avtal om befordran av resenär med Snälltågets tåg som ingås mellan resenären och Snälltåget, om inte annat har avtalats.

I trafik med utlandet med direkt biljett tillämpas även bestämmelserna i de ”Enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods”, CIV. Beteckningen CIV på biljetten eller resgodskvitto innebär att dessa regler skall tillämpas.

Vid en kombinerad resa med flera järnvägsföretag inom Resplus, där Snälltåget är ett av de järnvägsföretag som ombesörjer transporten gäller Resplus Normalvillkor i Järnvägstrafik istället för dessa Allmänna villkor.

De Allmänna villkoren gäller även då Snälltåget använt annat transportmedel än tåg för att utföra den avtalade transporten av resenären.

Avtalsvillkoren gäller inte i de fall Snälltåget endast agerat som återförsäljare av resan och Snälltåget inte ingår som transportör i resan.

De Allmänna villkoren kan förändras efter att resenären genomfört biljettköpet. Avtalsvillkoren ska i dessa fall inte försämras för resenären.

De Allmänna villkoren finns tillgängliga på www.snalltaget.se  eller telefon 0771-26 00 00 och hos Snälltågets återförsäljare.

 

 

2 DEFINITIONER

”Avreseort”: Ort där resan med Snälltåget enligt transportavtalet ursprungligen påbörjades.

”Bestämmelseort”: Ort där resan med Snälltåget enligt transportavtalet avslutas.
”Resplus”: Nationellt samarbete mellan flera järnvägsföretag (däribland Snälltåget), länstrafikbolag och andra aktörer inom kollektivtrafik¬sektorn i Sverige.

”Snälltåget”:  Snälltåget i Sverige, organisationsnummer 556401-0055.

”Biljettpriset”: Priset för resan med Snälltåget. I biljettpriset ingår inte bokningsavgift och eventuellt tillägg för återköpbarhet av biljetten.


3 TRANSPORT AV RESENÄR

3.1 Transporteringsskyldighet
Snälltåget är skyldigt att mot fastställt biljettpris transportera resenär med tåg som medför resande enligt Snälltågets tidtabeller samt meddelade ändringar i dessa tidtabeller. Transporteringsskyldig¬heten gäller i den mån resenär innehar giltig biljett och det finns utrymme i tåget, med de inskränkningar som anges i tidtabellerna samt med de inskränkningar som framgår av dessa Allmänna villkor.

3.2 Skyldighet att inneha giltig biljett

3.2.1 Biljettregler för tågresor
Information om Snälltågets olika biljetter samt skyldighet att medtaga och uppvisa biljett respektive giltig identitetshandling framgår av Snälltågets vid var tid gällande Biljettregler för tågresor på www.snalltaget.se.

3.2.2 Innehav av biljett
Resenär skall vid första biljettkontroll utan anfordran tillhandahålla tågpersonalen de uppgifter som krävs för att tågpersonalen skall kunna kontrollera att resenär innehar en giltig biljett. Resenär skall också på begäran tillmötesgå tågpersonalens uppmaningar vid efterföljande biljettkontroller.

Saknar resenär biljett när resan påbörjas skall resenär omedelbart ta kontakt med tågpersonal och uppge att hon/han saknar biljett.

En resenär som inte kan visa att hon/han innehar en giltig biljett och/eller en giltig identitetshandling, skall köpa biljett till det pris som gäller vid köp på tåg.

Biljetten skall bevaras under hela resan, resenär skall så länge resenär uppehåller sig i tåget kunna visa upp en giltig biljett för hela färdsträckan.

3.2.3 Giltig billjett
En biljett som har ställts ut på viss namngiven resenär är personlig och gäller endast, mot uppvisande av giltig identitetshandling, för denne resenär. Om resenär inte kan uppvisa sådan identitetshandling, skall resenär anses sakna giltig biljett.

En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och skall tas om hand av tågpersonalen.

3.2.4 Kontrollavgift
Resenär som saknar giltig biljett och som vid första biljettkontroll inte uppgivit att hon/han saknar biljett eller på annat sätt försökt undandra sig att betala fastställt biljettpris för tågresan, är skyldig att betala en kontrollavgift om 800 kronor utöver kostnader för nytt färdbevis.

3.3 Undantag från transporteringsskyldigheten
En resenär förlorar sin rätt till transport och skall snarast möjligt lämna tåg eller nekas tillträde till tåg om tågpersonalen bedömer
a) att resenär är en fara eller kan utgöra en fara för tågtrafikens säkerhet eller;
b) att resenär uppträder berusad och stör ordningen eller på annat sätt stör ordningen för andra resenärer på ett icke godtagbart sätt eller;
c) att resenär inte rättar sig efter tågpersonalens tillsägelser eller;
d) att resenär saknar giltig identitetshandling eller;
e) att resenär har tagit med sig handbagage eller djur som inte får medföras enligt punkterna 4.1 respektive 6.

Resenär som har förlorat sin rätt till transport enligt punkterna a)-d) ovan, har ingen rätt att återfå ersättning för betald biljett. Resenär som har förlorat sin rätt till transport enligt punkten e) ovan, har rätt att få tillbaka det biljettpris resenären har betalat eller, om transport påbörjats, skillnaden mellan biljettpriset och priset för den sträcka resenären har befordrats.

Snälltåget har rätt att omedelbart avvisa resenär vid närmaste station, om personen saknar giltig biljett enligt punkten 3.2.

3.4 Ansvar för befordringsskyldighet
Snälltågets ansvar för skada när Snälltåget inte fullgör sin befordringsskyldighet framgår av järnvägstrafiklagen.


4 BAGAGE

Resenären ansvarar själv för sitt bagage. Resenären är skyldig att hålla uppsikt över sitt bagage, oavsett om detta kan övervakas från sittplats eller ej.

Snälltåget ansvarar ej för förlorat eller skadat bagage.

4.1 Handbagage
Resenären har rätt att medföra ett handbagage av maxmåttet 55x40x23 cm och ett handbagage av maxmåttet 80x50x35 cm samt ett mindre personligt föremål, t ex handväska.

Handbagage får inte innehålla
a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen;
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet, vilket skall vara förvarat i fodral; eller
c) föremål som kan medföra obehag eller besvär (t ex starka dofter) för andra resenärer.

Vid bokning av Egen kupé kan tomplatser användas för bagageförvaring i motsvarande utsträckning som för en resenär.

4.2 Barnvagnar
Barnvagnar skall av utrymmesskäl vid på- och avstigning samt under hela resan transporteras i ihopfällt läge.

4.3 Cyklar
Cyklar kan av utrymmesskäl inte transporteras med Snälltåget. Ihopfälld cykel kan medföras och kan då medföras om det uppfyller måttet för handbagage.

4.4 Skidor
Skidor i emballage kan transporteras som handbagage i mån av plats, men skall i första hand checkas in i resgodsvagn.

4.5 Rullstolar
Resenär med rullstol bör kontakta Snälltåget på 0771-26 00 00 före bokning av biljett för att förvissa sig om att rullstol p.g.a. längd, vikt och bredd kan medföras på tåget.

4.6 Hittegods
Snälltåget tar hand om upphittat gods. Om ingen efterfrågat upphittat gods inom tre månader efter fyndtillfället, skänks/slängs hittegodset. Förfrågan om kvarglömt gods ställs på telefon 0771-26 00 00.

En administrativ avgift tas ut vid upphämtning av hittegods.


5 RESGODSVAGN

På vissa tåg/sträckor medförs resgodsvagn. Befordring av gods i resgodsvagn sker mot betalning och endast till resenärer som ingått avtal om transport på motsvarande sträcka.

Inlämning (incheckning) av gods sker mot kvitto. Gods skall vara märkt med namn och telefonnummer vid inlämningen. Snälltåget lämnar ut inlämnat gods mot uppvisande av kvitto. Kan den som begär utlämning inte uppvisa kvitto kan Snälltåget ändå lämna ut godset om den som begär utlämning visar att hon/han har rätt till godset.

Avgift tas ut för resgods som lämnats in i resgodsvagnen.
Snälltågets ansvar för gods som lämnats in i resgodsvagn regleras i järnvägstrafiklagen.


6 ATT RESA MED DJUR

Ett (1) sällskapsdjur, såsom t.ex. hundar och katter, får kostnadsfritt tas med i särskilt anvisade utrymmen i tåget. Saknas det lediga platser på de i tåget särskilt anvisade utrymmena för djur, får inte djur medföras. Vid resa med djur skall resenär därför i förväg boka biljett där det framgår att den reserverade platsen har egenskapen ”Djur tillåtet”.

Djur skall placeras på golvet.

Ledarhund för personlig hjälp åt synskadad resande får medföras gratis även i andra utrymmen.


7 RESENÄRER MED SÄRSKILDA BEHOV

7.1 Information om tillgänglighet
På Snälltågets webbplats www.snalltaget.se framgår bl.a. information om
a) förutsättningarna för på- och avstigning på tågen;
b) tillgängligheten i tågen; samt
c) de hjälpmedel som finns i tågen.

Informationen ges även via Kundtjänst på 0771-26 00 00.

Resenär med funktionsnedsättning rekommenderas att före köp av biljett att kontakta Kundtjänst på 0771-26 00 00 för att få information om förutsättningarna för att färdas från/till de aktuella stationerna och med det aktuella tåget.

7.2 Ledsagning och assistans
Snälltåget erbjuder kostnadsfri
• assistans vid avstigning och påstigning
• assistans för att personer med funktionshinder skall erbjudas samma tjänster som övriga passagerare ombord på tåget.
Ledsagning och assistans enligt ovan skall förbeställas genom Kundtjänst senast 24 timmar före avgång. Om resenär med funktionshinder inte i förväg beställer ledsagning eller assistans kan Snälltåget inte garantera att en person med funktionshinder kan stiga på och av tåget samt nyttja Snälltågets tjänster ombord.

7.3 Allergi
Tågets restaurangvagn har ett brett sortiment för att även tillgodose olika former av allergier.


8 ORDNINGSREGLER

8.1 Rökning
Det råder rökförbud på samtliga tåg.

8.2 Alkoholdrycker
Det är inte tillåtet att dricka medhavda alkoholhaltiga drycker ombord på tåget. Detta gäller dock inte om resenärerna tillhör samma sällskap och har bokat en egen kupé.

8.3 Ljudnivå
Samtalston, ljud från t.ex. radio, CD/DVD-spelare, mobiltelefoner etc. skall hållas på en nivå så att det inte stör andra resenärer. Mellan klockan 22 och 07 skall det vara så pass tyst att andra resenärer kan sova.

8.4 Säkerhetsföreskrifter
Resenär får inte stiga på eller av ett tåg som är i rörelse. Resenär får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget är i rörelse. På- och avstigning får endast ske när tåget står vid plattform.

Det är inte tillåtet att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det tydligt framgår att allmänheten har tillträde, t.ex. via skyltar.

Spårövergång får inte beträdas när bommar fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig.


9 FÖRSENING, UTEBLIVEN ANSLUTNING OCH INSTÄLLELSE

9.1 Försening med mer än 60 minuter till bestämmelseorten
Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelse¬orten enligt transportavtalet kommer att försenas mer än 60 minuter, ska resenären omedelbart erbjudas att välja något av följande:

a) Fortsatt resa till den slutliga bestämmelse¬orten.
b) Ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga resplan.
c) Ombokning till den slutgiltiga bestämmelse¬orten en senare dag som resenären finner lämpligt och på likvärdiga transportvillkor med Snälltåget.

9.2 Skyldighet att erbjuda assistans vid försening med mer än 60 minuter
Snälltåget skall vid förseningar med mer än 60 minuter till resenärens bestämmelseort kostnadsfritt erbjuda

a) Förfriskningar och enklare förtäring, i den utsträckning dessa finns att tillgå på tåget och som står i skälig proportion till väntetiden.
b) Hotellrum eller annan inkvartering samt vid behov transport mellan järnvägsstation och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på en eller flera nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt.
c) Transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelse¬orten för förbindelsen om tåget blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt.

Om förbindelsen måste avbrytas skall Snälltåget så snart som möjligt organisera alternativ befordran för resenärerna.

Om tågtrafiken varit försenad och förseningen lett till en missad anslutning skall Snälltågets personal på resenärens begäran skriftligen intyga att tågtrafiken varit försenad.

9.3 Rätt till ersättning av biljettpriset för resenär som drabbas av en försening
Resenär som blir mer än 60 minuter försenad till bestämmelseorten enligt transportavtalet har rätt till ersättning enligt nedan. Detta gäller dock ej de som har kompenserats enligt 9.1.

9.3.1 Försening 60-119 minuter
Kontant ersättning om 25 % av biljettpriset.

9.3.2 Försening 120 minuter eller mer
Kontant ersättning om 50 % av biljettpriset.

9.4 Begränsningar i Snälltågets ansvar

9.4.1 Omständigheter som medför ansvarsfrihet
Resenär är inte berättigad till ersättning eller assistans enligt punkt 9.1-9.3 om denne informerats om en försening före inköp av biljett.

Snälltåget är även fri från ansvar för försening, utebliven anslutning eller inställelse som beror på fel eller försummelse av resenären.

9.4.2 Resenären har nekat föreslagna alternativ
Snälltåget utger ingen ersättning för resenärs utgifter om resenär har nekat till Snälltågets erbjudanden om andra transportförbindelser, erbjudanden om hotellrum eller annan inkvartering, måltider eller förfriskningar.

Om Snälltåget inte har lämnat erbjudande om kost och logi ersätts resenären för skäliga merutgifter för kost och logi, samt vid behov, transport till logiplatsen. Om Snälltåget kostnadsfritt erbjudit kost, logi samt transport enligt punkt 8.2  medges inte ersättning för dessa kostnader. Resenär har dock aldrig rätt till ersättning av Snälltåget för transport med annat transportmedel såsom ersättande för försenad eller inställd tågresa, som resenär själv anordnat. 

9.4.3 Anslutningar utanför avtalet om transport
Snälltågets ansvar gäller endast fram till resans bestämmels¬eort i det transportavtal resenär ingått med Snälltåget.

Anslutande resor från bestämmelseort med färdbevis som köpts separat, t.ex. båt-, flyg eller bussbiljetter ersätts inte.

9.4.4 Beloppsgräns
Ingen ersättning ges om beloppet understiger 4 EUR per person.

9.4.5 Uttömmande reglering
Om inte annat framgår av järnvägstrafiklagen eller annan tvingande författning, har resenär inte rätt att kräva Snälltågets på ytterligare ersättning – såsom t.ex. förlorad arbetsinkomst eller annan förmögenhetsskada – för försening, utebliven anslutning eller inställelse än vad som framgår av denna punkt 9.

9.5 Begäran om ersättning
Resenär skall snarast möjligt, dock senast inom två (2) månader från förseningstillfället ansöka om ersättning genom webbformulär på www.snalltaget.se eller genom brev till Snälltåget, Norra Vallgatan 34, 211 25 MALMÖ

Följande uppgifter skall anges:
• Bokningsnummer
• För- och efternamn
• Adress
• Bank, clearing och kontonummer om ersättningen önskas kontant
• Tåg, datum, sträcka

9.6 Erläggande av ersättning
Ersättningen skall utbetalas inom en månad.

10  SNÄLLTÅGETS SKADESTÅNDSANSVAR

10.1 Ansvar för person- och sakskada
Snälltågets ansvar när en resande skadats eller dödats (personskada) och dess ansvar för den resandes handresgods och andra personliga tillhörigheter (sakskada) regleras i järnvägstrafiklagen. Enligt huvudregeln i lagen svarar Snälltåget strikt för personskada som den resande åsamkats till följd av järnvägsdriften medan han uppehållit sig i eller stigit på eller av ett järnvägsfordon. Detsamma gäller vid sakskada som uppkommit i samband med personskadan.

Har sakskada uppkommit utan samband med personskada svarar Snälltåget för skadan endast om Snälltåget vållat skadan (fel eller försummelse).

10.2 Begränsningar i ansvar för skador
Ansvaret för sakskada är begränsat till ett halvt basbelopp, om inte Snälltåget orsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Snälltåget ansvarar inte för den skada som den resande kan lida genom att han försummar tågets avgångstid, genom att han tar plats i fel tåg eller vagn eller genom att han inte stiger av tåget på sin bestämmelse- eller övergångsstation.

Om den resande gör sannolikt att hans handlande föranletts av felaktiga upplysningar från Snälltågets personal, felaktigheter i Snälltågets tidtabeller, dess biljetter eller dess skyltning, har den resande dock samma rätt till ersättning.

10.3 Anmälan av skada
Inträffar person- och/eller sakskada, eller annat förhållande för vilket den resande vill framställa krav på ersättning av Snälltåget, skall förhållandet om möjligt anmälas redan till tågpersonalen ombord.

10.4 Framställan om krav
Resenär bör framställa krav om ersättning senast inom tre (3) månader från det tillfälle som berättigar till ersättning
Snälltåget skall inom en månad besvara resenärs krav.

11 REKLAMATION M.M.

11.1 Framställande av krav
Resenär bör i första hand ta kontakt med tågpersonalen för att reglera eventuella krav om ersättning ombord på tåget.

Om inte tågpersonalen kan hantera ersättningskravet kan resenär framföra reklamationer genom brev till Kundtjänst eller via webbformulär på www.snalltaget.se.

Uppgörelse om ersättning mellan resenär och tågpersonalen eller annan behörig personal hos Snälltåget skall antecknas på biljetten eller annars skriftligen. Har anteckning inte skett skall den part som vill göra gällande förekomsten av uppgörelse styrka denna och dess innehåll.

11.2 Hantering av krav
Snälltåget hanterar reklamationer där Snälltågets Allmänna villkor tillämpas. Övriga reklamationer, där Snälltåget agerat som återförsäljare kommer att vidaresändas till berörda transportörer.


Snälltågets hantering av personuppgifter hittar du i Snälltågets integritetspolicy